Aktualności

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 12, kwiecień 2017 12:21
Robert
Odsłony: 1135
Urząd Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn. Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach projektu Miasto Bydgoszcz nawiązało współpracę z wyłonionymi w otwartym postępowaniu ekspertami na realizację następujących zadań:

 • udziału w organizacji i przeprowadzeniu cyklu spotkań informacyjnych, warsztatów i spacerów studyjnych (badawczych) - wyłonieni eksperci to zespół firmy Marta Jaskulska Joanna Starba Socjoteka Spółka Cywilna, pod kierunkiem dr Marty Jaskulskiej: Marta Jaskulska, Joanna Starba, Barbara Zgórska, Magdalena Szczepańska, Aneta Baranowska, Michał Cichoracki;
 • eksperckich programów / koncepcji służących programowaniu działań rewitalizacyjnych w jednostkach strukturalnych wyznaczonych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.:
 1. programu włączenia i komunikacji w proces rewitalizacji lokalnej społeczności,
 2. programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych - podwórek, ogródków i przedogródków,
 3. koncepcji funkcjonowania miejsca wymiany usług, bank czasu, społecznego/sąsiedzkiego punktu napraw (reuse - repair),
 4. programu animacji lokalnej społeczności,
 5. koncepcji zawiązywania partnerstw - sieci powiązań (podmioty gospodarcze, samorząd, NGO, uczelnie i inne).

          Wyłonieni eksperci to zespół pod kierunkiem p. Piotra Wielgusa: Piora Wielgus, Paweł Kołacz, Krzysztof Ślebioda, Dorota Michalska, Joanna Suchomska.

 • opracowania procedur wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z zapisami art.7 ustawy o rewitalizacji - ekspertem będzie p. Jakub Minor z firmy treECOnsulting Joanna Różana.

  Oto harmonogram spotkań z wszystkimi chcącymi wziąć udział w procesie rewitalizacji:

harmonogram spotkań !!!

Serdecznie zapraszamy!

 Kontakt:

Sandra Dytłow – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy 

Tel. 52 58 58 078       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta BydgoszczyPrezydent Miasta Bydgoszczy działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 i 1250) z dnia 9 października 2015 r. informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę nr XXXVIII/747/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy sporządzony zostanie dla obszaru rewitalizacji przyjętego przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XXXVII/734/16 z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy, tj. z uwzględnieniem podziału na podobszary wymienione w ww. uchwale:

 1. Podobszar obejmujący Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole oraz Wilczak-Jary
 2. Podobszar Stary Fordon
 3. Podobszar Zimne Wody-Czersko Polskie

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie m.in:

 1. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów,
 2. opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta Bydgoszczy,
 3. opis wizji stanu ww. podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji,
 4. cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
 5. opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
 6. mechanizmy integrowania działań,
 7. szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 8. opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu,
 9. system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji,
 10. określenie niezbędnych zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy,wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma ostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania,
 11. wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 12. załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.

Opracowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi skorzystanie z nowych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie o rewitalizacji w postaci Miejscowego Planu Rewitalizacji 
i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które po raz pierwszy dają samorządom lokalnym realne narzędzia finansowe, organizacyjne i prawne służące uporządkowaniu i odnowie zaniedbanych przestrzeni miejskich. Gminny Program Rewitalizacji umożliwi także efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.