image1 image1 image1

Aktualności

Zgłoś projekt! BBO 2018

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania nowych projektów na nową edycję BBO 2018.


Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).


Propozycje projektów można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).

Urny - wzorem lat ubiegłych - zlokalizowane są w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszcz (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15). Szczegółowa lista miejsc dostępna jest TUTAJ.

Każdy bydgoszczanin może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe.
Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu złożenia projektu.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).

W formularzu zgłoszeniowym projektu należy wpisać:

•    nazwę zadania
•    lokalizację
•    szacunkowy koszt zadania
•    opis zadania
•    imię i nazwisko
•    podpis, a w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
•    numer PESEL
•    dane kontaktowe

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do:
- zgłaszanie projektów osiedlowych : 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
- zgłaszanie projektów ponadosiedlowych: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.

UWAGA: na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:

•    są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019, a w sytuacji złożonego zakresu prac mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym;

•    umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

•    w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) - wymagają lokalizacji na określonym terenie. Teren ten musi stanowić grunt znajdujący się w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Bydgoszczy).- sprawdź na mapie (klknij),

•    których szacowany koszt nie przekraczać 75 % limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu.  Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij).

• W przypadku zadań osiedlowych nie przekraczają 75 % limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, a w przypadku zadań ponadosiedlowych nie przekraczają 50 % limitu środków finansowych przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe.
• Projekt osiedlowy przekraczający ponad 75% limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, może być pozytywnie zweryfikowany w przypadku ujęcia tego projektu w Uchwale Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski  z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle

O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje projektodawca, kategoria może być jednak zmieniona przez Zespół w trakcie weryfikacji projektu.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
2) warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu;
3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady oraz zarządzeniami Prezydenta,
4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
5). zakładają koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych określone wstępnie przez projektodawcę i potwierdzone przez Zespół ds. weryfikacji projektów w kolejnych pięciu latach, które nie przekraczają łącznie 40% wartości kosztów zgłoszonego projektu.

Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij)

Aby zgłaszany projekt ponadosiedlowy mógł zostać POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla (opinie muszą być wydane przed zgłoszeniem projektu).
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe - wartość projektu nie może być wyższa niż 1,652 mln zł
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.- kontakt do Rad Osiedli (kliknij)
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Regulaminu BBO

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).


Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej udzielają informacji w sprawach dotyczących realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
Jeśli podczas składania swojego wniosku masz wątpliwości, czy nieruchomość stanowi własność Miasta Bydgoszczy, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Mienia i Geodezji UMB.
Lista osób do kontaktu dostępna jest TUTAJ.


Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:

1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia  -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia - 30   czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do 15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu          Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia - 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów:
               30 czerwca  - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).Pliki do pobrania:

- Osiedla w Bydgoszczy - mapa

- Formularz zgłoszeniowy w WORD (POBIERZ)

- Formularz zgłoszeniowy w pdf (POBIERZ)

- Zarządzenie (POBIERZ)

- Plakat

- lista lokalizacji urn (POBIERZ)

- Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij)

Rady Osiedla

- kontakt do Rad Osiedli 
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach osiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2019 rok z terenu danego Osiedla których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle

2021  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates